Raadpleeg onze catalogus

Vul het formulier in om de downloadlink te ontvangen

Om onze catalogus te raadplegen, gelieve onderstaand formulier in te vullen.

Als u wilt weten hoe we de gegevens gebruiken die door dit formulier worden verzameld en hoe u uw rechten op uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen, inclusief toegang en verwijdering, raadpeegt u ons privacybeleid.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens die u aanbelangen worden verzameld d.m.v. onze online formulieren op onze websites (Contact, Bestellen van de catalogus, Aanvraag voor afspraak) of als u Mobalpa contacteert via een telefoongesprek.

Uw persoonsgegevens worden eventueel ook verzameld tijdens uw bezoek aan een van onze winkels, als u een verzoek indient en u er geen bezwaar tegen heeft dat opnieuw contact met u wordt opgenomen.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u gebruikmaakt van onze online formulieren, wanneer u Mobalpa telefonisch contacteert of door middel van een winkelbezoek, dan kunnen wij, afhankelijk van het gebruikte medium, de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Elk speciaal verzoek dat u tot ons richt
 • Uw mening over de producten en diensten van Mobalpa

Deze gegevens zijn onderhevig aan de gegevensverwerking bestemd voor Mobalpa.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen van de gegevens?

De verzamelde gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek om informatie, en om u, met uw voorafgaande toestemming, mededelingen te doen via e-mail, sms of telefoon over aanbiedingen en voordelen van Mobalpa en van zijn partners.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor het beheer van onze commerciële relatie met u, op basis van de uitvoering van onze verkoopovereenkomst, alsook voor het aanbieden van onze klantenservice en het eventueel opvragen van uw mening over onze producten en diensten door middel van klanttevredenheidsonderzoeken.

De persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van onze website vormen het voorwerp:

 • van een geïnformatiseerde verwerking onder de verantwoordelijkheid van de naamloze vennootschap FOURNIER S.A., als uitgever van de website, voor het beheer van zijn onlinediensten en de verbetering daarvan, onder meer d.m.v. de analyse van uw gebruik van de website en het uitwerken van statistieken;
 • van een geïnformatiseerde verwerking voor onze commerciële prospectie, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, of voor het beheer van onze Robinsonlijst, indien u gevraagd heeft om de commerciële prospectie niet te ontvangen;
 • van het gebruik door onze distributeurs (franchisenemers en filialen) ten behoeve van het beheer van de online activiteiten en de commerciële prospectie.

Ten slotte kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen, voor de volgende doelstellingen:

 • overeenstemming met onze juridische, wettelijke verplichtingen of het van toepassing zijnde Gemeenschapsrecht;
 • preventie en opsporing van fraude en beheer van veiligheidsincidenten;
 • beheer van eventuele geschillen.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”) beschikt u over volgende rechten:

 • Het recht om u, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met enige andere doelstelling dan diegene waarmee u heeft ingestemd.
 • Het recht om u te verzetten tegen een verwerking, wanneer dan ook, zonder opgave van reden, wanneer het gaat over commerciële prospectie. Dit recht kunt u uitoefenen met name door te klikken op de afmeldingslink die aanwezig is in elk van onze nieuwsbrieven of uitnodigingen.
  Wij verbinden ons ertoe rekening te houden met uw verzoeken om te stoppen met de verwerking van uw gegevens, behalve wanneer legitieme en dwingende redenen voor de verwerking meespelen, die prevaleren boven uw rechten en vrijheden, of bij de uitoefening of de verdediging van onze rechten voor de rechtbank.
 • Het recht geïnformeerd te worden over de verwerking waartoe deze persoonsgegevens aanleiding geven.
 • Het recht van toegang: Onder bepaalde voorwaarden kunt u informatie verkrijgen over de verwerking van uw gegevens door de Groep FOURNIER, evenals een kopie van uw persoonsgegevens die in behandeling zijn.
 • Het recht op rectificatie, bijwerking of verwijdering van alle of een deel van de gegevens. Wij engageren ons om zo spoedig mogelijk uw verzoeken tot correctie te behandelen in geval van onjuistheid van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij engageren ons eveneens om zo spoedig mogelijk de verzoeken te behandelen tot het gedeeltelijk of integraal wissen van uw gegevens, onder de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (recht om “vergeten te worden”).
 • Het recht om uw instemming in te trekken, wanneer de rechtsgrondslag van de verwerking uw instemming betreft, inzake de voorbereiding van uw dossier als huurkandidaat of het verzenden van uw documenten naar makelaars.
 • Het recht om de verwerking te beperken: Wij verbinden ons ertoe uw verzoeken tot beperking van de verwerking te behandelen, onder de voorwaarden van artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. In dit geval bewaren we uw gegevens, maar verwerken we ze niet langer, behalve met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten in de rechtbank.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: Wij verbinden ons ertoe om u, op uw verzoek, de persoonsgegevens te verstrekken die u ons heeft meegedeeld, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht op overdraagbaarheid is alleen van toepassing op de gegevens die u heeft verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst en wanneer dat gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.
 • Het recht op “digitale dood”: U kunt ons instructies geven met betrekking tot de opslag, de verwijdering en de communicatie van de u betreffende persoonsgegevens na uw overlijden. Uw erfgenamen zullen de mogelijkheid hebben om bepaalde rechten uit te oefenen, meer bepaald het recht op toegang, met het oog op de afwikkeling van de nalatenschap, en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het afsluiten van uw rekeningen.
 • Het recht om een ​​claim in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Bij problemen met betrekking tot de door ons uitgevoerde verwerkingen van uw persoonsgegevens nodigen wij u in de eerste plaats uit met ons contact op te nemen. Als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden altijd bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

 • Doel

  De implementatie, toepassing en uitvoering van het verkoopcontract

 • Bewaartermijn

  Wij zullen uw gegevens verwerken gedurende de periode die nodig is om de verkoop en levering van de bestelde producten te verzekeren, en de after-sales-dienst en bijhorende garanties met betrekking tot de gekochte producten aan te bieden, evenals eventuele retours, klachten of claims die daarmee samenhangen. 

 • Klantendienst

 • Wij zullen uw gegevens verwerken gedurende de periode die nodig is om te reageren op uw verzoek of vraag.

 • Marketing

 • Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor een periode van 3 jaar vanaf uw laatste actie bij ons, of totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief of deze annuleert.

Ongeacht de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om het overeenkomstige doel te bereiken, zoals hierboven vermeld, zullen uw persoonsgegevens vervolgens worden bewaard, op de juiste wijze worden opgeslagen en beschermd, met beperkte toegang, gedurende de periode waarin onze aansprakelijkheid zou kunnen gelden ​​als gevolg van de verwerking, in overeenstemming met de geldende regelgeving. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra de mogelijke acties van elke zaak worden vastgelegd.

In het bijzonder wordt gespecificeerd dat persoonsgegevens tussentijds kunnen worden gearchiveerd, zodat we aan onze wettelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de verplichting om facturen te bewaren gedurende een periode van 10 jaar.

Hoe kunt u uw rechten op uw persoonsgegevens uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek op de volgende manier versturen:

Vergeet niet om de volgende punten te vermelden of toe te voegen, opdat uw vraag zo efficiënt mogelijk wordt behandeld:

 • de verwerking/verwerkingen die uw vraag betreft/betreffen;
 • het/de recht/rechten dat/die u wenst te laten gelden;
 • een kopie van uw identiteitskaart (om na te gaan of de vraagsteller wel degelijk de persoon is die bij de verwerking betrokken is).

Indien u geen commerciële prospectie wenst te ontvangen via de telefoon, kunt u zich bovendien inschrijven op de lijst “Bel me niet meer” op het volgende adres: https://www.belgium.be/nl/nieuws/2017/bel_me_niet_meer_lijst 

Dragen wij uw persoonsgegevens over?

De enige ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze interne diensten en de bedrijven van onze distributeurs (franchisenemers of filialen), alsook de providers en partners die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken.

Wij werken met een aantal dienstverleners om onze activiteiten op internet te activeren en te exploiteren. Het betreft dienstverleners op het vlak van hosting, programmering, marketing, advertentieacquisitie en telefonische ondersteuning. Wij dragen uw persoonsgegevens slechts over aan andere ontvangers in het geval waarin dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van een contract met u, met name de transporteurs of installateurs, om ons in staat te stellen de overeengekomen diensten van levering en installatie te verstrekken. De lijst van de verschillende ontvangers van uw persoonsgegevens staat tot uw beschikking. U kunt hem opvragen via: donneespersonnelles@fournier-habitat.com

Wij eisen van onze dienstverleners dat ze uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het beheer van de diensten die wij hen vragen te leveren. Wij vragen tevens aan deze dienstverleners om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en bijzondere aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid, de integriteit en de veiligheid van deze gegevens. Elke overdracht van persoonsgegevens wordt hierbij omkaderd door contractuele bepalingen.

In ieder geval zullen uw persoonsgegevens nooit worden verkocht, gedeeld, medegedeeld of overgemaakt, in welke vorm dan ook, aan een niet-geïdentificeerde derde voor eigen gebruik, in het bijzonder commercieel of marketinggericht gebruik, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe bewaren wij de verzamelde persoonsgegevens?

Mobalpa realiseert alle verwerkingen van uw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU).

Voor bepaalde specifieke diensten kan Mobalpa echter een beroep doen op gevestigde onderaannemers buiten de EU. Bepaalde persoonsgegevens kunnen dan aan hen worden doorgegeven voor de strikte behoeften van hun missies. In dit geval zal Mobalpa, in overeenstemming met de geldende regelgeving, alle noodzakelijke stappen ondernemen om een ​​voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht, tot aan de ontvangst, te handhaven. Belanghebbenden die contractueel gebonden zijn aan Mobalpa en die mogelijk toegang hebben tot deze verzamelde gegevens moeten voldoen aan dezelfde verplichtingen als welke door Mobalpa worden gerespecteerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Welk gebruik maken wij van cookies?

 • DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

  Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden (plotters) die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze maken ​​identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar slaan informatie op met betrekking tot het surfgedrag van een computer op een website. Deze cookies worden bij elk bezoek aan onze website aan ons teruggestuurd. Op deze manier kunnen we u bijvoorbeeld een persoonlijke service aanbieden of uw toekomstige navigatie op onze website vergemakkelijken.

  De cookies die wij gebruiken bevatten geen gegevens van persoonlijke aard, maar alleen een anoniem identificatienummer en informatie over de navigatie van de betreffende computer op onze website (de bekeken pagina’s, de datum en tijd van het bezoek, het IP-adres van uw computer enz.).

  Het betreft voornamelijk session cookies voor verificatie en verbinding met onze website door een gebruiker, evenals de opslag van navigatie-elementen tijdens een sessie. Deze cookies zijn essentieel voor de gebruikersnavigatie en de toegankelijkheid van de website.

  Andere cookies om de voorkeuren van de gebruiker, de gekozen instellingen en de eerder geraadpleegde pagina’s op te slaan, worden ook tijdens de navigatie op de website geïnstalleerd. De activering van deze cookies is niet strikt noodzakelijk voor de werking van de website, maar ze verbeteren de prestaties van de navigatie.

  De cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen naar een computer over te brengen. De informatie in deze cookies kan alleen door de afzender worden gelezen of gewijzigd.

  U kunt onze website ook zonder cookies bezoeken. Internetbrowsers worden vaak geconfigureerd om cookies te accepteren. Als u wilt voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u het gebruik ervan uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties van uw browser kunnen u laten zien hoe u cookies in uw internetbrowser kunt uitschakelen en/of verwijderen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website niet werken zoals verwacht als u de cookies uitschakelt of verwijdert. Daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de verslechterde werking van onze website, als u ervoor kiest om de invoeging van cookies die nodig zijn voor een goede navigatie niet te accepteren.

  Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

  Voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/cookies

  - Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer...

  - Voor Firefox: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer...

  - Voor Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

  - Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndro...

  - Voor Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

 • STATISTIEKEN VAN PUBLIEKSMETING

  Om onze website, inhoud en services aan te passen aan de verwachtingen van gebruikers, gebruiken we verschillende doelgroepmeetdiensten, zoals ‘Google Analytics’. De cookies die worden gebruikt in het kader van deze diensten maken het mogelijk om het gedrag van internetgebruikers te analyseren en met name het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s evenals de activiteit van gebruikers op onze website en hun frequentie van terugkeer.

  De gegevens die door de cookies worden gegenereerd betreffende het gebruik van onze website (inclusief het IP-adres) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers die zich mogelijk in de Verenigde Staten bevinden.

  Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
  U kunt zich verzetten tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 • COOKIES VAN DERDEN

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er mogelijk verschillende externe cookies van derden (adverteerders) op uw computer worden geplaatst. Deze cookies van derden zijn bedoeld om uw interessegebieden te identificeren via de producten die worden geraadpleegd of gekocht op de website en om navigatiegegevens te verzamelen om de publicitaire aanbiedingen die u buiten de website worden verzonden te personaliseren.

  We informeren u erover dat we geen toegang hebben tot en geen controle kunnen uitoefenen over de inhoud en werking van cookies van derden. De verspreiding en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij informeren u over het doel van de cookies die wij kennen en over de middelen die u heeft om keuzes te maken over deze cookies.

  U kunt de rechten waarover u beschikt in hoofde van de toepasselijke regelgeving uitoefenen of rechtstreeks een claim indienen bij de betrokken derde partij. 

Delen wij onze inhoud met sociale netwerken?

Wanneer u inhoud op onze website deelt, verzenden we naar het sociale netwerk alleen de informatie die nodig is om de betreffende inhoud te kunnen delen. In deze context dragen we geen persoonsgegevens over.

Wat moet u doen als u een kwaadwillig of frauduleus gebruik van uw gegevens vermoedt?

Als u een kwaadaardig gebruik van uw persoonsgegevens constateert of als u een e-mail ontvangt van Mobalpa die u frauduleus lijkt, verzoeken wij u om ons snel op de hoogte te brengen via het volgende adres: donneespersonnelles@fournier-habitat.com

x